Avgda. Onze de Setembre, 83
08208 - Sabadell (Barcelona)
Telf.:
93 725 35 74
Dissabte, 30 de Setembre de 2023
Assessoria Fiscal i Mercantil

El nostre servei d'assessorament i gestió fiscal d'empreses i particulars, compta amb els recursos humans i els mitjans materials òptims per garantir una total eficàcia en la gestió del departament fiscal i mercantil.

Sobre aquesta base podem prestar, entre d'altres, els següents serveis:

 • Assessoria Fiscal Integral
 • Assessoria Mercantil Integral
 • Creació de noves empreses: autònoms, societats anònimes, limitades, cooperatives, civils, etc.
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre el Patrimoni
 • Impost de societats
 • Pagaments fraccionats: estimació directa, estimació objectiva (mòduls)
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials
 • Impost sobre Successions
 • Impost sobre Donacions
 • Retencions i pagaments a compte d'impostos
 • Tramitació d'ajornaments d'impostos
 • Atenció de requeriments
 • Recursos i reclamacions