Avgda. Onze de Setembre, 83
08208 - Sabadell (Barcelona)
Telf.:
93 725 35 74
Dissabte, 30 de Setembre de 2023
Assessoria Herčncies

Els trāmits 'post mortem' comporten una complexitat que requereix l'anālisi detallada de la situaciķ personal i patrimonial d'els qui es veuen afectats per ells.

A més, la gestiķ d'aquests trāmits estā subjecta a terminis concrets, dins dels quals cal realitzar la presentaciķ de documentaciķ, expedients, liquidacions, etc... que de no complir-se poden comportar recārrecs i sancions.

Per aquest motiu, ens posem al seu servei per estudiar detingudament les repercussions fiscals derivades de:

  • Impost sobre Successions
  • Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvālua)
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Impost sobre el Patrimoni

Al mateix temps vetllarem pels seus interessos pel que fa a la tramitaciķ de possibles expedients als quals tingui dret, tals com:

  • Solˇlicitud de subsidis i ajudes
  • Solˇlicitud de pensions de viduītat
  • Solˇlicitud de pensions d'orfandat

Igualment li podem assessorar en la confecciķ del seu testament de manera que s'ajusti a les seves circumstāncies personals; buscant les fķrmules que, arribat el moment i dins de la normativa legal vigent, tinguin la menor repercussiķ fiscal sobre el seu patrimoni familiar.